Behandling av personopplysninger

Skogstoppen Innovation AB behandler dine personopplysninger i henhold til GDPR. Her kan du lese mer om vår behandling og dine rettigheter.

Vi i Skogstoppen Innovation AB mener personvern er viktig. Derfor etterstreber vi alltid et høyt nivå av databeskyttelse. I disse retningslinjene forklarer vi hvordan vi innhenter og benytter oss av personopplysninger. Vi beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan benytte deg av dem.

Hva er en personopplysning, og hva innebærer behandling av personopplysninger?
Alt som direkte eller indirekte kan henledes til en levende fysisk person, hører inn under begrepet personopplysninger. Det handler ikke bare om navn og personnummer, men også om for eksempel bilder og e-postadresser.

Behandling av personopplysninger omhandler alt som skjer med personopplysningene i IT-systemene, enten det dreier seg om mobile enheter eller datamaskiner. Det innbefatter for eksempel innsamling, registrering, strukturering, lagring, bearbeiding og overføring. I visse tilfeller kan også prosesser som skjer utenfor IT-systemene anses som behandling. Det gjelder når det er snakk om registre.

Ansvarlig for personopplysningene
Når det gjelder behandling som skjer innenfor Skogstoppen Innovation ABs virksomhet, er Skogstoppen Innovation AB ansvarlig for personopplysningene. Skogstoppen Innovation ABs organisasjonsnummer er 559251-9184.

Hvilke personopplysninger innhenter vi om deg, og hvorfor?

Generelt
Vi behandler hovedsakelig navn, e-postadresse, telefonnummer og stilling/rolle. Iblant kan også ytterligere informasjon behandles, for eksempel din bedrift og stilling, men bare dersom du selv har gjort disse opplysningene kjent.

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne levere de tjenestene og produktene du har forespurt fra oss (for eksempel kjøp i vår nettbutikk). I tillegg behandler vi personopplysningene dine for å pleie og administrere vår relasjon med deg som kunde, samt administrere avtalen med deg, der det er aktuelt. Vi kan også komme til å informere deg om kommende produkter og tjenester samt annet som vi mener er i både din og vår interesse. 

Videre kan vi komme til å benytte oss av personopplysningene dine for å informere deg om produkter og tjenester som vi tilbyr og som kan være av interesse for deg.

Skogstoppen Innovation AB behandler alltid dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk. Vi behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å fullføre en avtale med deg eller svare på din forespørsel om service, eller dersom vi har en annen legitim og berettiget interesse av å bruke personopplysningene, f.eks. til markedsføring av våre tjenester.

Dersom Skogstoppen Innovation AB skulle behandle dine personopplysninger til andre formål som krever ditt samtykke, vil vi innhente et slikt samtykke på forhånd. Noen personopplysninger kan være obligatoriske, f.eks. for at vi skal kunne levere et produkt, en tjeneste eller fullføre en forespørsel fra deg. Dette vil i så fall fremgå tydelig i forbindelse med innhentingen av opplysningene.

Fra hvilke kilder innhenter vi personopplysninger?
Innhentingen av personopplysninger skjer for eksempel ved at du oppgir opplysninger i forbindelse med at du bestiller produkter av oss eller tar kontakt med oss. Iblant innhenter vi også opplysninger fra tredjeparter.

Hvem kan vi komme til å dele personopplysningene dine med?

Samarbeidspartnere innen personopplysninger
I visse situasjoner er det nødvendig for oss å engasjere andre parter for å kunne utføre arbeidet vårt. Det handler for eksempel om at vi benytter oss av ulike IT-leverandører. De er å betrakte som våre samarbeidspartnere innen personopplysninger.

Skogstoppen Innovation AB har ansvar for å tegne avtale med samtlige samarbeidspartnere innen personopplysninger og instruere dem i hvordan de skal behandle personopplysningene. Vi kontrollerer alle våre samarbeidspartnere innen personopplysninger for å sikre at de kan garantere for personopplysningenes sikkerhet og konfidensialitet.

Når samarbeidspartnere innen personopplysninger engasjeres, gjør vi det bare for de formålene som stemmer overens med våre formål for behandlingen.

Aktører som er selvstendig ansvarlige for personopplysninger
Vi deler også dine personopplysninger med visse andre aktører som er selvstendig ansvarlige for personopplysninger. Det kan handle om myndigheter, slik som det svenske Skatteverket, eller om andre avtaleparter. Noen typer opplysninger brukes også til statistiske formål.

Når personopplysningene dine deles med en aktør som er selvstendig ansvarlig for personopplysninger, gjelder denne organisasjonens retningslinjer om personvern og håndtering av personopplysninger.

Videre kan vi komme til å engasjere leverandører og partnere til å utføre oppgaver for Skogstoppen Innovation AB, f.eks. til å levere IT-tjenester eller bistå med markedsføring, analyser eller statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at disse leverandørene får tilgang til dine personopplysninger.

Skogstoppen Innovation AB kan også komme til å utlevere personopplysninger til tredjeparter, som f.eks. politiet eller andre myndigheter, ved spørsmål om kriminalitet eller hvis vi av øvrige grunner plikter til å gjøre det i henhold til lov eller beslutning fra myndighetene.

Hvor behandler vi dine personopplysninger?
Vi etterstreber alltid at dine personopplysninger skal behandles i EU/EØS, men iblant er ikke det mulig.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Vi lagrer aldri personopplysningene lenger enn det som er nødvendig for det aktuelle formålet. Vi har utarbeidet rutiner for sletting for å sikre at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for det aktuelle formålet. Hvor lenge dette er, varierer ut fra formålet for behandlingen. For eksempel krever bokføringsloven at visse opplysninger lagres i minst sju år.

Hva er dine rettigheter som registrert?
Som registrert har du i henhold til gjeldende lover en rekke rettigheter. Hvordan du går frem for å hevde disse rettighetene, kan du se under avsnittet «Hevde dine rettigheter» lenger ned. Under finner du en oversikt over den registrertes rettigheter.

Rett til innsyn i registeret
Hvis du vil vite hvilke personopplysninger som er lagret om akkurat deg, kan du begjære innsyn i opplysningene. Når du sender inn en slik begjæring, kan vi stille en del oppfølgingsspørsmål for å sørge for at begjæringen kan behandles effektivt. Vi har også visse prosedyrer for å sikre at opplysningene begjæres av og utleveres til riktig person.

Rett til rettelser
Hvis du oppdager feil, har du rett til å begjære at personopplysningene dine blir rettet. Du kan også komplettere eventuelle ufullstendige personopplysninger.

I visse fall kan du gjøre korrigeringene selv, noe vi da informerer deg om.

Rett til sletting
Du kan begjære sletting av personopplysningene vi har om deg, blant annet dersom:

  • Opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene vi har benyttet dem til.
  • Du har innvendinger mot en interesseavveining vi har gjort angående vår berettigede interesse, der din årsak til innvendingen veier tyngre enn vår berettigede interesse.
  • Personopplysningene behandles på en ulovlig måte.
  • Personopplysningene er innhentet basert på ditt samtykke, og du vil trekke dette samtykket tilbake.

Vi kan likevel ha rett til å avvise din begjæring av sletting dersom vi av juridiske hensyn er forhindret fra å slette visse personopplysninger. Det kan også være at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastsette, hevde eller forsvare juridiske krav.

Dersom vi er forhindret fra å slette personopplysningene dine, blokkerer vi personopplysningene slik at de ikke kan brukes til andre formål enn akkurat det formålet som gjør at de ikke kan slettes.

Rett til begrensning
Du har rett til å begjære at vår behandling av personopplysningene dine begrenses. Dersom du mener at personopplysningene vi behandler om deg, er feilaktige, kan du begjære en begrenset behandling i den tidsperioden vi behøver for å kontrollere hvorvidt personopplysningene er riktige.

Hvis og når vi ikke lenger behøver personopplysningene dine til de aktuelle formålene, er normal rutine at de slettes. Dersom du behøver dem for å kunne fastsette, hevde eller forsvare juridiske krav, kan du begjære begrenset behandling av opplysningene hos oss. Det innebærer at du kan begjære at vi ikke sletter opplysningene dine.

Hvis du har innvendinger mot en interesseavveining vi har gjort angående en berettiget interesse, kan du begjære en begrenset behandling i den tidsperioden vi behøver for å kontrollere hvorvidt vår berettigede interesse veier tyngre enn din interesse av å få opplysningene slettet.

Dersom behandlingen er begrenset i henhold til en av situasjonene over, har vi foruten selve lagringen av opplysningene bare rett til å behandle dem for å fastsette, hevde eller forsvare juridiske krav, for å beskytte andre rettigheter, eller dersom du har gitt ditt samtykke.

Rett til å gjøre innvendinger mot visse typer behandling
Du har alltid rett til å innvende mot all behandling av personopplysninger som er bygget på en interesseavveining. Du har også alltid rett til å slippe direkte markedsføring.

Hevde dine rettigheter
Søknad om innsyn i registeret eller begjæringer av andre rettigheter skal sendes skriftlig og være signert av den som innsynet gjelder. Vi besvarer slike henvendelser uten unødvendige forsinkelser og senest i løpet av 30 dager. Send e-post til info@ecotall.se. E-posten skal så langt det er mulig sendes fra den e-postadressen du er registrert med hos Skogstoppen Innovation AB.

Hvordan behandler vi personnummer?
Så langt det er mulig, unngår vi å behandle personnummer. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig av hensyn til sikker identifisering. Når det gjelder behandling av personnummer i form av organisasjonsnummer for enkeltpersonforetak, så er denne behandlingen nødvendig så lenge foretaket er kunde dersom organisasjonsnummeret utgjøres av personnummeret.

Hvordan beskyttes dine personopplysninger?
Vi arbeider aktivt for å sørge for at alle personopplysninger håndteres på en sikker måte. Det gjør vi både gjennom tekniske og organisatoriske tiltak.

Tilsynsmyndighet
Den svenske Integritetsskyddsmyndigheten (tidligere Datainspektionen) er myndigheten som er ansvarlig for å overvåke etterlevelsen av lover om databeskyttelse. Dersom du mener at vi har opptrådt uriktig, kan du kontakte Integritetskyddsmyndigheten, se imy.se

Kontakt oss!
Kontakt oss hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger!

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, eller andre forespørsler, er du velkommen til å kontakte oss på: E-post: info@ecotall.se

Vi kan komme til å gjøre endringer i våre retningslinjer om personvern. Den siste versjonen av retningslinjene om personvern er alltid å finne her på nettstedet.

Informasjon om bedriften

Skogstoppen Innovation AB
Box 152, 334 23 Anderstorp, Sverige
Org.nr: 559251-9184