EcoTall är ett effektivt skydd mot betesskador

Filmen om EcoTall.

Frågor om funktionalitet

Varför ska man använda EcoTall?

EcoTall förhindrar klövvilt att skada tall/gran, genom att skydda toppskotten mot betning.

Vad finns det för alternativa skydd för plantorna?

Det finns andra alternativ än EcoTall. Gör en jämförelse på olika aspekter: applicering/montering, arbetsinsats, material och miljöpåverkan.
* Kostnadsjämförelse har vi valt att göra på en 7-årsperiod, som är ungefär den tid det tar innan plantan har växt till sig och blir tillräckligt hög för att inte behöva skyddas. Angivna priser är exkl. moms.

EcoTall

Mycket enkel att applicera. Utbildning i applicering sker på en minut. Ett enkelt handverktyg medföljer leveransen, ingen övrig utrustning behövs. 

Efter applicering ger EcoTall skydd i 5–10 år, tills plantan växt till sig och inte längre behöver skyddas. 

Tillverkad i ekologiskt material som bryts ner vid kontakt med mark/jordbakterier. Produkten återgår då till kretsloppet.

Arbetsinsats: ett besök per planta vid applicering, därefter översyn årligen eller efter kraftig blåst. 

7-årskostnad*: ca 3:- + årlig översyn.

Besprutning med viltskyddsmedel 

Besprutning är väderberoende både vid appliceringen och en period efteråt (vid exempelvis regn spolas medlet av).

Arbetet bör utföras av utbildad/kunnig person. 

Utrustning som behövs är spruta (ryggmodell) skyddskläder och ev. personligt skydd. Besprutning av plantor medför hälsorisker för den som arbetar med det. Se mer i Arbetsmiljöverkets material som du kan läsa här.  

Besprutning behöver återupprepas varje säsong.

Miljöpåverkan? 

Arbetsinsats: totalt 7 besök per planta (ett årligen).

 7-årskostnad*: cirka 3:50 (cirka 0:50/år) + 7 besök (1/år)

Metallprodukt

Kan appliceras året om i alla väderlekar. Ganska enkel att montera.

Kräver visst handlag för att monteras.

Skyddshandskar samt hållare alternativt väska rekommenderas enligt utbud i webbshop.

Ska enligt instruktion flyttas upp på toppskottet varje år för att ge effekt.

Osäkerhet om vad som sker om produkten inte flyttas med när plantan växer.

Tillverkad i lackerad plåt.  Miljöpåverkan om den lossnar och hamnar i naturen? Kan enligt producenten återanvändas.

Arbetsinsats: totalt 7 besök per planta (ett årligen).

7-årskostnad*: cirka 2:40 + 7 besök (1/år) 

Inhängning

Inhängning kan ske under större delen av året. Eventuellt behöver viss markberedning och röjning göras i terrängen. 

Kräver omfattande arbetsinsats och eventuellt arbetsmaskiner.

Ger effektivt och långvarigt/permanent  skydd. Beroende på terrängförhållande är det ej lämpligt på alla platser.

Ger begränsning av djurens rörelsemönster och människans tillgång till det inhängnade skogsområdet.

Miljöpåverkan?

Stor kostnad.

Hållbarhet/livslängd på EcoTall?

Sittande på träd är dess uppskattade hållbarhet 5–10 år. På marken, då den kommer i kontakt med jordbakterier då påskyndas sönderdelning och nedbrytning. EcoTall är tillverkad av naturlig råvara med förnyelsebart ursprung. Läs mer om EcoTall:s miljöegenskaper längre ned på sidan.

Frågor om applicering och odlingspåverkan

På vilka plantor funkar EcoTall?

EcoTall är framtagen för anvädning på tall, men kan också användas på gran. Den största skillnaden är att tallens barr ”låser” spröten på EcoTall, vilket gör att den sitter säkrare. Vi har hittills endast gjort tester på gran i begränsad omfattning. Se bilder.

När ska man applicera EcoTall?

Egentligen när som, men undvik att göra det när plantan skjuter skott, vanligen i juni månad. Väderlek eller temperatur spelar ingen roll.

Sitter EcoTall kvar när plantan skjuter skott?

EcoTall följer automatiskt med plantan upp. Vid blåsiga vindförhållanden kan EcoTall blåsa av om inte barren har utvecklats efter det nya skottet. Vi utför hela tiden kontinuerlig testning av produkten. 

Kan man använda EcoTall vid nyplantering?

Nej. Vi har EcoTall utplacerade på olika områden och har inte sett någon skillnad på tillväxten mellan de plantor som har eller inte har EcoTall. Däremot förekommer betning på de plantor som inte skyddas av produkten i dessa områden. 

Hämmas tillväxten när man använder EcoTall?

Nej. Vi har cirka 3000 EcoTall på olika områden och har inte sett någon skillnad på tillväxten mellan de plantor som har eller inte har EcoTall. Däremot förekommer betning på de oskyddade plantorna i referensområdet.

Kan EcoTall blåsa av? Är EcoTall stormtestad?

Ett av provområdena finns söder om Jönköping. Det är ett kalhygge utan större höjder eller dalar. Vi har indelat området i tjugo rutor med ungefär hundra tallar i varje ruta. På varannan ruta är sextio EcoTall monterade. 

Resultatet har visat att under förra säsongen 2021-2022 föll ungefär 20% av plantan under året. Under skottperioden på våren/försommaren faller något fler EcoTall av plantorna. Variationen är dock mycket stor, och kan bero på både montering samt hur mycket av plantans kåda som hjälper till att hålla EcoTall på plats. Noteras kan också att kalhygget under januari 2022 var utsatt för kraftig blåst, vilket medförde att även ett antal frötallar fälldes. 

Ingen av plantorna som hade EcoTall blev betade. De plantor utan EcoTall i samma ruta fick en lägre andel betesskador jämfört med plantorna i de rutor som inte hade några EcoTall alls.

Vi rekommenderar en översyn och återmontering av EcoTall en gång per år, som bör göras efter skottsäsongen och när tallen har utvecklade nya barr. 

EcoTall fungerar ej mot tjäder.

Inte ett spår.
Det är nästan bara spån.

EcoTall är en ren naturprodukt. Den är så miljösmart att den helt försvinner så småningom.

På talltoppen eller grantoppen kommer den ha en livslängd på uppskattningsvis 5–10 år. Kommer den i kontakt med jordbakterier kommer den vara helt borta på något år.

Frågor om material och miljö

Vad är det för material i EcoTall?

EcoTall tillverkas av naturliga material. Det är en unika specialblandning utvecklad av oss tillsammans med materialleverantörer. Huvudingrediensen är sågspån med tillsats av bland annat stärkelse. All råvara kommer från förnyelsebara källor. Materialet är en bioplast, alltså ett material med plastegenskaper men tillverkade av biologiskt material. Innehåll ingen fossil råvara som traditionell plast – vid nedbrytning lämnas bara naturliga ämnen: koldioxid, vatten och biomassa.

Är produkten giftig?

Nej, den är tillverkad av naturliga ämnen och är helt ofarlig för både människor och djur.

Ni säger att den bryts ner och försvinner, är det så?

Ja, materialet i EcoTall är biologiskt nedbrytbart. Det är en sammansättning av bland annat sågspån, mjölksyra och bärnstenssyra. Så längre EcoTall sitter på plantan är dess hållbarhet/livslängd uppskattningsvis 5-10 år innan materialet börjar försvagas och vittra sönder efter påverkan av naturens element: sol, vind och nederbörd. Vid kontakt med mark/jordbakterier bryts EcoTall ner till koldioxid, vatten och biomassa. Precis som trä med tiden återgår till kretsloppet.

Råvara från skogen, som med tiden åter blir till jord i skogen.

”Jag hoppas verkligen att skogsägarna, och särskilt de med tall på sina marker, förstår och upptäcker fördelarna med EcoTall framför andra viltskydd. Mina jaktkamrater som är skogsägare är numera övertygade om att de kan odla tall framöver – med en EcoTall på varje talltopp.”

Fredrik Hjalmarsson

Uppfinnare av EcoTall

Nyhet på marknaden. Svensk uppfinning. Svensk produktion. Miljösmart. Patentsökt.

Kontaktinformation

EcoTall är en patentsökt produkt och ett registrerat varumärke som ägs av företaget Skogstoppen Innovation AB. 

Kontaktuppgifter

Skogstoppen Innovation AB,
Box 152, 334 23 Anderstorp, Sverige

Organisationsnummer: 559251-9184

Hör av dig!